Informacja konsumencka

Działając na podstawie ustawy o Prawach Konsumenta, podaję do wiadomości Kupującego następujące informacje:

1. Dane sprzedającego:

Sprzedawcą jest Be Yourself. Elżbieta Gierlicz z siedzibą w Warszawie 03-286, ul. Malborska 3/76, numer NIP: 5361340725, adres e-mail: admin@be-y.pl, numer telefonu: 602704994.

Wskazane dane przeznaczone są również do składania reklamacji.

2. Istotne właściwości świadczenia:

Przedmiotem umowy jest wykupienie usługi wsparcia za pośrednictwem portalu BE-Y.pl. Umowa obejmuje przeprowadzenie jednorazowych konsultacji i wygasa po wykonaniu jej przedmiotu. W sklepie oferowane są:
 treści cyfrowe w postaci dostępu on-line do konsultacji z ekspertami współpracującymi ze sklepem. Formularz kontaktowy pozwala na przesłanie zapytania do eksperta. Treści cyfrowe nie mają wpływu na urządzenia elektroniczne konsumenta (brak interoperacyjności treści cyfrowych).
 usługi konsultacyjne.
Sklep stosuje zabezpieczenia informatyczne mające przeciwdziałać przechwytywaniu treści. Sklep używa połączeń szyfrowanych oraz protokołów SSL. Sklep zobligowany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposób wolny od wad fizycznych i prawnych.

3. Cena:

Cena towaru podana została na stronie internetowej BE-Y.pl w dziale „Sklep” oraz obejmuje wszystkie elementy poza kosztami przesyłki.

4. Zasady płatności:

Cena została uiszczona w całości przed wykonaniem umowy.
Zapłata dokonywana jest za pośrednictwem płatności internetowych dostarczonych przez podmiot zewnętrzny przelewy24.pl, na zasadach określonych przez ten podmiot i dostępnych na jego stronie internetowej pod adresem: www.przelewy24.pl.

5. Koszty i terminy wykonania świadczenia:

Usługa cyfrowa dostępna jest niezwłocznie po dokonaniu zapłaty za nią. Po przesłaniu zapytania poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej sklepu, ekspert skontaktuje się z konsumentem w terminie 24 godzin celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub wykonania innych, zleconych usług. Dalsze terminy realizacji umowy uzgadniane są indywidualnie.

6. Prawo odstąpienia:

Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru ze względu na fakt, że przedmiotem umowy jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Terminy związane ceną:

Cena umowy obowiązująca w chwili dokonania zakupu nie ulega zmianie w czasie późniejszym.

8. Sposób reklamacji:

A. Podstawa reklamacji

Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i wady prawne Towaru.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Towar ma wadę prawną, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa

B. Prawa i obowiązki Kupującego

Jeżeli, w ocenie Kupującego towar ma wadę, powinien on:
1) w przypadku reklamacji usług albo treści cyfrowych zgłosić Sprzedawcy reklamację poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej Sprzedającego, pod adresem: www.be-y.pl.
2) wskazać, czy domaga się ponownego dostarczenia treści cyfrowych, względnie żąda obniżenia jego ceny lub odstępuje od umowy,
3) wskazać na czym, jego zdaniem, polega wada fizyczna lub prawna towaru,
4) podać swoje dane kontaktowe w postaci adresu do korespondencji. adresu e-mail oraz numeru telefonu.

C. Termin rozpatrzenia reklamacji

Sprzedawca oświadcza, że reklamacja zostanie rozpoznania w terminie 14 dni.

D. Sposób załatwienia reklamacji

W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca postąpi wedle życzenia Kupującego – jeżeli z uwagi na jego cechy będzie to możliwe – w terminach wskazanych w lit. C.

Sprzedawca wskazuje, że w przypadku, gdy ponowne dostarczenie zareklamowanej treści cyfrowej okaże się niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów, albo nie będzie możliwe w czasie wskazanym w lit. C, poinformuje o tym niezwłocznie Kupującego. W takim wypadku Kupujący będzie uprawniony do żądania:
1) obniżenia ceny towaru oraz zwrotu zareklamowanego towaru,
2) zwrotu ceny towaru przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy.

Po dokonaniu wyboru roszczenia oraz wskazania sposobu zwrotu ceny przez Kupującego, zostanie mu zwrócona cena, albo jej odpowiednia część w terminie do 14 dni od wskazania przez Kupującego z którego z roszczeń korzysta oraz podania numeru rachunku bankowego – jeżeli zwrot będzie następował w formie przelewu. Zwrotowi podlegają także poniesione przez Kupującego koszty wysyłki towaru do Sprzedawcy.

W przypadku nie uznania reklamacji, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego oraz wyśle mu towar przesyłką pocztową na koszt Kupującego.

9. Kodeks dobrych praktyk

Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

10. Kaucje i zabezpieczenia

Sprzedawca nie wymaga od kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

11. Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego przed stałym mediatorem specjalizującym się w sprawach konsumenckich.

Celem wszczęcia postępowania mediacyjnego należy złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji. Wniosek powinien zawierać oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony oraz wymienienie załączników. Do wniosku dołącza się dowód nadania jego odpisu przeciwnikowi. W treści wniosku można także zawrzeć konkretne propozycje ugodowego zakończenia sprawy, np. możliwość rozłożenia świadczenia na raty, bądź umorzenia części objętej wnioskiem wierzytelności. Nie jest to jednakże obligatoryjny element pisma.

Mediator ma prawo do wynagrodzenia, jednakże może zgodzić się na przeprowadzenie mediacji nieodpłatne. Wysokość kosztów mediacji oraz wynagrodzenia mediatora ustalana jest w umowie zawieranej z mediatorem lub ośrodkiem mediacyjnym. W przypadku stałych mediatorów posługują się oni najczęściej opracowanymi uprzednio cennikami.

12. System prawny

Prawem właściwym do oceny stosunków zobowiązaniowych pomiędzy konsumentem i przedsiębiorcą jest prawo polskie. Językiem stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z konsumentem jest język polski. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonaniem umowy jest sąd właściwości ogólnej pozwanego. Sądem właściwym dla przedsiębiorcy jest Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.