Polityka prywatności

Szanowni Państwo

W oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], informujemy Państwa że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Be Yourself. Elżbieta Gierlicz z siedzibą w Warszawie 03-286, ul. Malborska 3/76.

2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy:
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podejmowanie na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy – w tym wysyłania ofert i informacji handlowych na Państwa żądanie, a także w związku z realizacją czynności poprzedzających zawarcie umowy, a także wykonywania praw i obowiązków umownych,
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej oraz rachunkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz wygaśnięcia obowiązków rachunkowych,
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych osobowych w postaci: posiadania historii zamówień klientów, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, a także na cele marketingowe – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

3. W każdym czasie mogą Państwo wnieść sprzeciw względem przetwarzania Państwa danych osobowych na cele związane z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych osobowych pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: admin@be-y.pl.

4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione naszym podwykonawcom i współpracownikom, kurierom, biurom księgowym, kancelariom prawnym, osobom świadczącym obsługę informatyczną oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

7. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

8. Państwa dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Jeżeli Państwa dane będą przetwarzane za pośrednictwem mechanizmu plików cookies, zasady z tym związane zostaną określone w odrębnym regulaminie.