NOWE PODEJŚCIE DO PLANOWANEGO ZWALNIANIA PRACOWNIKÓW

Outplacement – założenia programu

Outplacement prowadzony przez Be Yourself to zorganizowana i kompleksowa usługa wspierająca zarządzanie procesem odchodzenia pracowników z firmy. Dzięki niej organizacja realizuje założone cele, a zwalniane osoby otrzymują skuteczną opiekę.

Program jest przeprowadzony przez odpowiednio przygotowaną kadrę szkoleniową we współpracy z pracodawcą, który zdecydował się na zapewnienie profesjonalnego wsparcia zwalnianym pracownikom.

Program Outplacement może być realizowany w formie grupowej lub indywidualnej (zależnie od potrzeb firmy).

Założeniem programu jest realizacja kluczowych parametrów ustalanych indywidualnie pomiędzy firmą a zwalnianymi pracownikami.

Outplacement grupowy

Outplacement grupowy to program przeznaczony dla określonej liczby pracowników, którzy mają zostać zwolnieni z firmy. Przeprowadza się go najczęściej w przypadku likwidacji całych lub części działów w firmach objętych reorganizacją. Zakres programu:
• dobór w miarę jednorodnych grup pracowników
• rozmowy z psychologami ograniczające negatywny wpływ zwolnienia na psychikę
• identyfikacja kwalifikacji i potencjału zawodowego
• analiza zainteresowań, preferencji zawodowych i predyspozycji w celu stworzenia profili osobowościowych i optymalnego dopasowania ich do przyszłych projektów
• nauka pisania CV i listu motywacyjnego oraz szkolenie w zakresie rozmów kwalifikacyjnych
• przedstawienie skutecznych metod poszukiwania ofert pracy z uwzględnieniem różnic zależnych od profilu grupy; przygotowywanie specjalnych warsztatów symulacyjnych
• konsultacje indywidualne (opcjonalnie).

 

Outplacement indywidualny

Outplacement indywidualny to program dostosowany do potrzeb pojedynczych osób (dedykowany przede wszystkim pracownikom średniego i wyższego szczebla). Program polega na zapewnieniu wsparcia od momentu zwolnienia do momentu rozpoczęcia pracy w nowym miejscu. Obejmuje następujące elementy:
• wsparcie psychologiczne
• analiza umiejętności, kompetencji i potencjału zwolnionych osób
• wsparcie w wyborze ścieżki dalszego rozwoju zawodowego
• przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
• przedstawienie skutecznych metod poszukiwania ofert pracy
• nawiązywanie kontaktów na „ukrytym rynku pracy”
• przechodzenie przez symulacje rozmów kwalifikacyjnych
• budowanie swojego wizerunku podczas poszukiwania nowego zatrudnienia.

 

wykres1 Outplacement
wykres2 Outplacement

Kluczowe korzyści programu

Korzyści programu Outplacement Concierge dla firmy, która zwalnia pracowników:
• odpowiednie zarządzanie procesem zwalniania pracowników
• kontrola zachowania pracowników w trakcie trwania okresu wypowiedzenia
• zapobieganie lub znaczne ograniczenie niepożądanego zachowania wśród zwalnianych pracowników
• wykreowanie atmosfery umożliwiającej wybranym osobom objętym programem chęć powrotu do firmy
• poprawa wizerunku firmy
• utrzymanie morale pracowników pozostających w firmie.

 

Korzyści programu Outplacement Concierge dla zwalnianych pracowników:
• skuteczne znalezienie nowego miejsca pracy z możliwością wykorzystania kluczowych umiejętności i kwalifikacji zdobytych podczas dotychczasowej kariery
• zapewnienie całościowej pomocy zwalnianym pracownikom (m.in. zmniejsza poczucie zagrożenia lub frustracji)
• pobudzenie aktywności i chęci osiągnięcia wspólnie wypracowanego celu
• przystosowanie do wymogów współczesnego i przyszłego rynku pracy
• wsparcie organizacyjno-prawne i psychologiczno-doradcze
• wsparcie w przypadku decyzji rozpoczęcia własnego biznesu.

 

Etapy prowadzenia projektu

ETAP 1 – ustalenie celów programu outplacement (dla każdej firmy mogą się one różnić)

ETAP 2 – analiza grupy objętej programem outplacement

ETAP 3 – przygotowanie metodologii całego programu (metody postępowania, narzędzi wsparcia, terminów realizacji, zasobów szkoleniowych, przygotowania trenerów/konsultantów prowadzących) i opracowanie planu działania

ETAP 4 – przeprowadzenie programu outplacement z uwzględnieniem kluczowych działań w zakresie:

• wsparcie mentalne i metodologiczne dla uczestników programu
• określenie celów i planu działania dla uczestników programu
• przekazanie uczestnikom treści merytorycznych
• przekazanie informacji dotyczących obecnego i przyszłego rynku pracy
• opracowanie harmonogramu sesji merytoryczno-feedbackowych
• przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i umiejętności prezentacyjnych (np. komunikacji)
• opracowanie planu i metod działania związanych z generowaniem interview i aktywności alokacyjnych
• wsparcie na etapie finalizacji zatrudnienia
• wsparcia w zakresie rozpoczęcia pracy u nowego pracodawcy (bądź u siebie)

ETAP 5 – określenie metody raportowania postępów w programie

 

Warunki współpracy

1. KOSZT PROJEKTU

Każdy projekt jest dopasowywany do realnych potrzeb klienta i zawiera wyłącznie wspólnie uzgodnione elementy. Wpływa to zarówno na zawartość projektu, jak i długość trwania.

2. KOSZTY DODATKOWE

W przypadku sesji wyjazdowych (poza siedzibę zleceniobiorcy) klient pokrywa koszty przewidywanych noclegów.
Jeśli klient uzna, że potrzebuje dodatkowych materiałów, koszt ich wyprodukowania będzie ustalany osobno.